2007/Jun/10

พอจะมีเวลามาลองทำบล็อกกับเค้าบ้าง สิ่งที่อยากจะทำอย่างหนึ่งก็คือการลงเพลงเพื่อเก็บไว้ฟัง ลองผิดลองถูกอยู่นานเอาการ อาศัยดูคำแนะนำจากบล็อกต่างๆ ดูเหมือนจะเข้าท่าแล้ว ก็เลยประเดิมด้วยเพลงๆนี้ ........

ทุกวันนี้ข่าวเหตุการณ์ร้าย ทั้งการวางระเบิด การสังหารผู้บริสุทธิ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนดูเหมือนจะไม่มีใครอยากจะไปเยือนเพราะเกรงภัยอันตราย ไปได้ยินเพลงนี้เข้า

หลบมาบ้านเรา เพลงรักจากแดนใต้ของ หลวงไก่ - เจี๊ยบ เบญจพร กับเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ของไทย มาฟังกันดูเพลงที่มีเนื้อหาในแง่มุมความรักของหนุ่มสาวทั่วไป แต่ในตอนท้ายได้ให้แง่คิดมาช่วยกันดับไฟใต้ร่วมกัน ดีกว่าหนีหายจากถิ่นฐานบ้านเกิด

 

 

หลบมาบ้านเรา
หลวงไก่ - เจี๊ยบ เบญจพร

 

ช.) หลอกกันแล้วเล่า นะน้องสาวคนสวย ถ้าไม่รักด้วย ไม่น่ามาใจดำ

ญ.) พี่คิดไปเอง น้องไม่เคยทำ กี่ร้อยพันคำ ยังย้ำว่ารักกัน

ช.) คิดถึงสาวใต้ นอนฝันร้ายผวา เมื่อคืนฝันว่า น้องมีใจแบ่งปัน

ญ.) ถึงน้องอยู่ไกล ไม่เคยลืมสัมพันธ์ คิดถึงเหมือนกัน ไม่กี่วันจะหลบมา

(พร้อม) มาอยู่ปักษ์ใต้บ้านเรา มาเลี้ยงนกเขา เลี้ยงกุ้งกุลา มาแลรองเง็งหนังลุง .
โนราห์ ออกเรือหาปลา อยู่เล อันดามัน

ช.) น้องขึ้นรถไฟ จากไปพี่แล้วใจหาย กลัวลืมหนุ่มใต้ที่น้องให้ความหวัง

ญ) คิดมากพี่บ่าว สาวไม่ลืมความหลัง คิดถึงพี่จังคืนเคยนั่งนับดาว

ช.) รถไฟหลบมาทำน้ำตาพี่ไหล ไม่เอาหัวใจของพี่กลับมาเล่า

ญ.) เดือนสิบปีหน้ากลับไปหาพี่บ่าว รอรับน้องสาวเข้าพิธีวิวาห์

* (ช / ญ) มาอยู่ปักษ์ใต้บ้านเรา มาเลี้ยงนกเขา เลี้ยงกุ้งกุลา มาแลรองเง็งหนังลุง

โนราห์ ออกเรือหาปลา อยู่เล อันดามัน

(ช / ญ) มาอยู่ปักษ์ใต้บ้านเรา พับนกสีขาวให้พี่น้อง มาช่วยดับไฟให้ขวานทอง
ให้เราทั้งสองนั้นมารักกัน
( ซ้ำ * )

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet


vGrom5 <a href="http://iriepauuyplj.com/">iriepauuyplj</a>, edjmywmievfk, [link=http://zgtevpddbhfl.com/]zgtevpddbhfl[/link], http://xoqqlhhkidbo.com/
#492 by PlEsaZPyTuEKFnljfL (103.7.57.18|178.123.188.101) At 2013-03-26 22:50,
TPURJv <a href="http://ryutaoxiytxu.com/">ryutaoxiytxu</a>, [url=http://xwfdgdtyuhmd.com/]xwfdgdtyuhmd[/url], [link=http://szjbsqygphji.com/]szjbsqygphji[/link], http://mnfrenmjvyrz.com/
#491 by dzekdesSviBPGgNMaVE (188.65.74.36) At 2010-08-23 01:49,
D8dbv8 <a href="http://jpjtciuoyyjs.com/">jpjtciuoyyjs</a>, [url=http://nimnkzadopup.com/]nimnkzadopup[/url], [link=http://wskqaukvuqqn.com/]wskqaukvuqqn[/link], http://jeamxbkbvqal.com/
#490 by IAbhPoZrrPehSvNRv (121.242.109.130) At 2010-07-11 12:02,
comment5, çíàêîìñòâà ñàéòà ðóññêèå â æåíåâå, çíàêîìñòâà â êàâàëåðîâî .ru, èíòèì çíàêîìñòâà â áåëàðóññèè,
#489 by Rredacpw (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:32,
comment6, çíàêîìñòâî â êóðãàíñêîé îáëàñòè, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîéâ ìîñêâå, óñòü ëàáèíñê çíàêîìñòâà, ðóññêèå çíàêîìñòâà â àìåðèêå,
#488 by Ralftexu (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:09,
comment6, çíàêîìñòâà çà ðóáåæ¸ì, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãîðîäà âîòêèíñêà, ñåêñ çíàêîìñòâî åéñê,
#487 by Odfqxxrb (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:46,
comment5, çíàêîìñòâà ðåëèãèîçíûõ åâðååâ, çíàêîìñòâà ëåíèíàáàä, ñóïðóæåñêèå ïàðû èíòèì, çíàêîìñòâî äëÿ ýêñòðèìàëüíîãî ñåêñà,
#486 by Oouworqg (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:34,
comment5, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ôðàíöèè, ñåêñ çíàêîìñòâà øûìêåíò, çíàêîìñòâà ïî íîìåðó, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà ëèñáèÿíîê,
#485 by Zjpthdsi (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:23,
comment2, ñåâîñòîïîëü çíàêîìñòâàñ âîåííûìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â çåëåíîãðàäå, çíàêîìñòâà ñ íåìöàìè ïîäðîñòêàìè,
#484 by Epbmcayb (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:12,
comment6, çíàêîìñòâà ñ áèóàëüíîé äåâóøêîé â ìàðèóïîëå, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà óõòà êîìè, óðàëüñêèå çíàêîìñòâà,
#483 by Xjoqlsvu (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:00,
comment3, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû øàðûïîâî, çíàêîìñòâî ñ ñåìüåé â èòàëèè, èíòèì ìàìáà â îìñêå,
#482 by Brhvgnem (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:49,
comment6, çíàêîìñòâî êàçà÷êàìè, îìñêèå èíòèìíûå çíàêîìñòâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîëãàðèíîì,
#481 by Wtguichi (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:38,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ñìîëåíñê, çíàêîìñòâà ñåêñà êðàñíîÿðñê, çíàêîìñòâà êðàñíîàðìåéñê äîíåöêàÿ îáë, çíàêîìñòâà ñòàõàíîâ óêðàèíà,
#480 by Frggokjs (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:26,
comment2, îáÿâëåíèÿ èíòèì óñëóãè êðàñíîÿðñê, çíàêîìñòâà â êîñòàíàéñêîé îáëàñòè, ëåñáè çíàêîìñòâà â ñ-ïá,
#479 by Vcewivfy (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:15,
comment4, çíàêîìñòâà õàíòû-ìàíñèéñêèå, çíàêîìñòâî ìàøë, ñåêñ çíàêîìñòâà òàòàðèÿ, çíàêîìñòâà èðêóòñê êàòþøà,
#478 by Kygfnzxy (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:03,
comment3, çàìóæíèå æåíùèíû çíàêîìñòâà ñàìàðà, ñåêñ çíàêîìñòâà ïñêîâñêàÿ îáëàñòü, ñàéò èíòèì çíàêìñòâ,
#477 by Gxtfkxmk (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:40,
comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä íîâî÷åðêàññê, çíàêîìñòâà äîáðîïîëüå, íèæíèé íîâãîðîä çíàêîìñòâà ïàðíåé,
#476 by